>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྔོ་ཡི་སྨན། > > ནང་དོན།

སྤྱང་དུག་པ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བོད་གཞུག་སྐྱིད། དུས་ཚོད། 2015-05-21 11:18:13 ཀློག་གྲངས། 33

   བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། སྤྱང་དུག་པ་ཡིས་དུག་རིགས་ནུས་པ་གསོད།། ཞེས་པ་ལོ་མ་སོག་ལེ་ཁ་མེ་ཏོག་དམར་ནག་ཐུར་དུ་འཕྱངས་པ།མཐོ་གང་གི་སའི་སྔོ་ཀུན་ཁ་འགྱེལ་བ། སྡོང་པོ་མདོག་སྐྱ་བ་ལོ་མའི་རྒྱབ་འབྲུམ་ཡོད་པ། སྤྱང་ཀི་དང་འཕྲད་ན་འཆི་ཞིང་། འཕུར་ལ་མི་ཁྱིའི་སྣར་བཏབ་ན་བརྒྱལ་འགྲོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ།

X