>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > རིན་པོ་ཆེའི་སྨན། > > ནང་དོན།

ལྕགས་ཀྱི་བཙའ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བོད་གཞུག་སྐྱིད། དུས་ཚོད། 2015-05-23 10:08:26 ཀློག་གྲངས། 20

   བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ལྕགས་ཀྱི་བཙའ་ཡིས་མཆིན་པའི་ནད་ལ་ཕན།། ཞེས་པས། དུར་ནང་གི་ས་འོག་ཏུ་སྦས་ལ་བཞག་པས་བཙས་ཟོས་པ་རྡོ་ཕྱེ་འདྲ་བ་སེར་པོར་སོང་བ་དེ་ཡིན།

གོང་ངོས། ལྕགས།
X