>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > རྡོ་ཡི་སྨན། > > ནང་དོན།

རྒྱ་མཚོའི་རྡོ་བ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བོད་གཞུག་སྐྱིད། དུས་ཚོད། 2015-05-28 15:38:15 ཀློག་གྲངས། 28

      བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། རྒྱ་མཚོའི་རྡོ་བས་ཚ་བའི་སྲིན་ལ་ཕན།། ཞེས་པ། གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོའི་དོ་སྒོར་རྡོའི་རིལ་བུ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ནག་པོ་ཞིག་འབྱུང་ལ། ཀརྨ་པས་རིལ་ནག་ས་བོན་བཏབ་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེས་ཕན་པ་མྱོང་བ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཚོ་རྡེའུ་ཁ་དོག་མ་ངེས་ཀྱང་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་དང་འབུ་འདྲ་བ་སོགས་ཡོང་བ།
     སྨན་མིང་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྒྱ་མཚོའི་རྡོ་བས་སྲིན་ལ་ཕན།།

གོང་ངོས། གྲུ་བཞི།
X