>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > ས་ཡི་སྨན། > > ནང་དོན།

བྱི་སའི་དུགས།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བོད་གཞུག་སྐྱིད། དུས་ཚོད། 2015-06-01 9:48:59 ཀློག་གྲངས། 17

     བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། བྱི་སའི་དུགས་ཀྱིས་གྲང་རླུང་ཚབས་ནད་སེལ།། ཞེས་པ། བྱི་ཁུང་ཁ་ཤར་དུ་ལྟ་བའི་སྒོའི་ས་ཕུང་འགོམ་ལམ་མ་བྱས་པ་བསྲོས་པའི་ཚ་དུགས་བྱེད་པ།

གོང་ངོས། ཡིག་ཆ་མི་འདུག
X