>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > ལན་ཚའི་སྨན། > > ནང་དོན།

མཚོ་ཚ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བོད་གཞུག་སྐྱིད། དུས་ཚོད། 2015-06-01 16:45:13 ཀློག་གྲངས། 18

     བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། མཚོ་ཚ་རྒྱམ་ཚ་འདྲ་བས་བད་རླུང་སེལ།། ཞེས་པ་གོང་དུ་རྒྱམ་ཚའི་ཚབ་ཏུ་བཤད་པའི་དཔེར་བཞག་གཉིས་དང་དེ་འདྲའི་རིགས་མཚོ་ལས་བྱུང་བ།
     རྒྱུད་རྒྱལ་བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ལས་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་སྨན་ངོ་གསལ་བྱེད་བདུད་རྩི་སྒྲོན་མེ་ལས། མཚོ་ཚ་ནི་བྱང་གི་ལན་ཚ།
     མཛེས་མཚར་མིག་རྒྱན་ལས། མཚོ་ཚ་རྒྱམ་ཚ་འདྲ་བས་བད་རླུང་སེལ།། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། ཚྭ་དམར་བྲག་ཚ།
X