>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

སྐྱར་མོ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-03 15:26:01 ཀློག་གྲངས། 19

        བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། སྐྱར་མོའི་ཤ་ཡིས་ཉ་ཤར་སྦྱར་དུག་སེལ།  སྐྱར་མོའི་སྤུ་གཞོབ་སྐྲངས་པ་རྣག་ཏུ་འགུགས། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། རྐྱང་།
X