>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

ཀ་ལནྟ་ཀ

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-03 15:51:26 ཀློག་གྲངས། 20

         བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ཀ་ལནྟ་ཀའི་མགོ་ཡིས་རོ་ཙ་རེམ་ལ་རྨ་གསོ།   ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། སྐྱར་མོ།
X