>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

ཁྱི།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-03 15:54:51 ཀློག་གྲངས། 25

         བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ཁྱི་ལྕེས་རྨ་འདྲུབ་མཆེ་བས་གག་པ་སྲུང་། ཀླད་པས་ཕྱི་འགྲིབ་མིག་ལ་ཕན། ཁྲག་གིས་མཛེ་འཇོམས། ཤ་ཡིས་གྲང་ཆུ་སྐེམ།  རྨོང་སྤུས་ཁ་ནད་རྣག་ཆུ་སྐེམ། སྤུ་ཡིས་སྲིན་འཇོམས། སྤུ་གཞོབ་ཀྱིས་ལྷོག་སྐྲངས་གནོན། མཇུག་སྤུས་མོ་གདོན་སྲུང་ཞིང་རྨ་ལ་ཕན། བྲུན་གྱིས་གདོན་འཇོམས་སྐྲངས་པ་ཞི། ཁྱི་སེར་སྣ་ཁྲག་གིས་རྨ་ལ་ཕན།   ཁྱི་ཐུག་ཆུ་ཡིས་ཁ་ཡི་རུལ་རྡོལ་གཅོད།  སིཏ་ཤྭ་ན་ཛི་ཧྭ་ཁྱི་དཀར་ལྕེཡིས་བྷོ་ལ་ཁྲོ།།   ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། ཡིག་ཆ་མི་འདུག
X