>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

གོང་མོ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-03 16:26:01 ཀློག་གྲངས། 16

         བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། གོང་མོའི་ཤ་ཡིས་རོ་ཙ་བ་དང་ཆུ་སེར་མོ་ནད་སེལ།  ཤ་ཡིས་ལུས་ཡང་རྩལ་སྟོབས་ཤུ་ཀྲ་སྐྱེད།  མཇུག་སྒྲོས་མོ་ནད་སེལ། བྲུན་གྱིས་གདོན་འཇོམས་སྐྲངས་པ་ཞི།  སྒོ་ངས་མི་ལའི་གདོན་ནད་གསོ། ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། གོ་བོ།
X