>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

གླང་ཆེན།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-03 16:32:44 ཀློག་གྲངས། 18

             བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། གླང་ཆེན་མཁྲིས་པས་དུག་གི་ཤ་སྐམ་གསོ།   ཤ་ཡིས་གདོན་ནད་སེལ། ཀོ་བས་འབྲུམ་ནག་ལ་ཕན། སློ་ཡིས་ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་ཀུན་སྲུང་། ཐལ་ཀར་མཆེ་དྲུག་སོ་གླང་པོ་ཆེའི་མཆེ་བ་ཡིས་གདོན་དུག་སྲུང་།  ཞེས་གསུངས།

གོང་ངོས། གླང་།
X