>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

པུ་ཤུད།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-04 11:09:38 ཀློག་གྲངས། 9

             བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། པུ་ཤུད་ཤ་ཡི་གདོན་ནད་སེལ། སྒྲོ་ཡིས་གདོན་འཇོམ།།  སྒོ་ངས་རྨ་བྱའི་སྒོང་དུག་སེལ། ཞེས་གསུངས།

X