>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > ཤིང་གི་སྨན། > > ནང་དོན།

སྐྱི་བའི་འབྲས་བུ།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-30 10:33:35 ཀློག་གྲངས། 12

           བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། སྐྱི་བའི་འབྲས་བུས་མཁྲིས་པ་གྱེན་དུ་འདྲེན།། ཞེས་པར། དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལས།སྐྱི་འབྲུས་དུག་འཇོམས་བད་ཀན་སྐྱེད།།ཅེས་དང་།རང་བྱུང་བས།སྐྱི་ཚེར་འབྲས་བུས་གག་པ་སེལ།།ཞེས་པར།མིང་།ངང་པ་ཆིག་རྒྱུགངང་པ་གསེར་སྒོང་།ངང་པ་ཆིག་ཐུབ།སྐྱི་འབྲུམ།གཙོ་འབྲུམ།གཅོག་སླ།གཙོ་དུ་རྣམས་ཟེར།འཁྲུངས་དཔེར། ངང་པ་ཆིག་རྒྱུག་དར་ཡ་ཀན།།ཚེར་མ་སྐྱ་བོ་དག་ལས་སྐྱེ།།ལོ་མ་ཕྲ་ལ་ཆུང་བ་ཡིན།།མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་ཆུང་བ་ལ།།གང་བུ་ནར་མོ་འབྲས་བུ་ནི།།ངང་པ་ཆིག་རྒྱུག་སྲན་མ་ཙམ།།རོ་ནི་ཁ་ལ་དྲི་ཞིམ་པ།།རང་གི་ནུས་པས་སྲིན་ནད་དང་།།གག་པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན།།ཞེས་ཀླུང་ཤོད་བྱེ་མར་སྐྱེ་བའི་ཚེར་སྐྱའོ།། ཞེས་དང་།

               གསོ་དཔྱད་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་དཔེ་ལས། སྐྱི་བའི་འབྲས་བུ་སྦྱར་བ་ཡིས།། སྲིན་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད།། ཀླུང་དང་ནགས་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན།།

               གསོ་བྱེད་བདུད་རྩིའི་འཁྲུལ་མེད་ངོས་འཛིན་བཟོ་རིག་མེ་ལོང་དུ་རྣམ་པར་ཤར་བ་མཛེས་མཚར་མིག་རྒྱན་ལས། སྐྱི་བའི་འབྲས་བུ་ནི། ཚེར་སྐྱ། ངང་པ་གསེར་སྒོང་ཟེར། ཀླུང་ཤོད་བྱེ་མ་གར་ཡང་སྐྱེ་བ། ལོ་མ་ཕྲ་ཆུང་། མེ་ཏོག་སྔོ་སྐྱ་ཆུང་བའི་གང་བུ་ནར་མོའི་ནང་འབྲུ་སྲན་ཆུང་ཙམ་ས་ལ་ལྷུང་ནས་དམར་པོ་བྱས། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་མང་ཇ་བསྐོལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

གོང་ངོས། ཀུ་ཤུ།
X