>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > ཤིང་གི་སྨན། > > ནང་དོན།

ཁྱི་ཤིང་།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-30 14:58:14 ཀློག་གྲངས། 13

          བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། ཁྱི་ཤིང་གློ་མིག་ནད་སེལ་བད་ཀན་འདྲེན།།ཞེས་པ།ས་སྟོད་སྨད་གར་ཡང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ཕྲན་དཀར་པོ་ལོ་མ་ཞིབ་ལ་མེ་ཏོག་རྒྱ་ཁ་ཆུང་བ། འབྲས་བུ་སྨིན་ནས་དམར་པོ་སྲན་འཕོས་ཙམ་བྱུར་རྡོག་འདྲ་བ་རྡོལ་ལ་ཁད་པ།ཡལ་ག་མཉེན་ངར་བས་འདྲོན་པས་ཧྱབ་ཀྱི་སྣ་ཐུར་བྱེད་པ་དེའོ།། ཞེས་དང་།

          སྨན་མིང་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཁྱི་ཤིང་གློ་མིག་བད་ཀན་འདྲེན།།  ཞེས་གསུངས་ཡོད།

གོང་ངོས། ཁམ་བུ།
X