//不能复制 // >
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > ཡིག་ཚགས། > སྡེ་སྲིད་ཁོག་འབུབས། > ནང་དོན།

(4) སྡོམ་གསུམ་གནས་འགྱུར་ཡིན་མིན་གྱི་ཁྱད་པར།

ཇུས་འགོད་པ། zhuomacao རྩོམ་སྒྲིག་པ། དུས་ཚོད། 2016-05-30 10:13:02 ཀློག་གྲངས། 20 

དེ་ལྟ་བུའི་སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་རང་རང་གི་གནས་འགྱུར་མི་འགྱུར་སོགས་ལ་བཤད་ཁུངས་མང་དུ་ཡོད་པའི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས། ཐུན་མོང་བའི་ལུགས་སུ། ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་གྱིས། མངོན་པ་མཛོད་ལས། ཐ་དད་དེ་དག་འགལ་བ་མེད།། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་གང་ཟག་གཅིག་གི་བརྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཚེ་ནའང་ཐ་དད་ཁོ་ནར་ཡོད་དེ། གཞན་དུ་ནི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཏང་བས་གསུམ་ཆར་གཏོང་བར་འགྱུར་བ་ལས། དགེ་སློང་བཏང་ནས་དགེ་ཚུལ་དང་དེའང་བཏང་ནས་དགེ་བསྙེན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། འོན་ཀྱང་དེ་དག་འགལ་བ་མེད་པས་བསྟན་པ་ལ་རིམ་གྱིས་ཞུགས་པའི་དགེ་སློང་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་གསུམ་གྱི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་སོ་སོར་ཡོད་ཅེས་སོ།། ཞེས་སོགས་དང་། མཁས་མཆོག་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས། འོ་ན་གང་ཟག་གིས་སྡོམ་པ་རིམ་ཅན་དུ་བླངས་པ་ན། སྤོང་བའི་འཕེལ་བ་དང་ལྡན་པ་དགེ་བསྙེན་གྱི་ལྔའི་སྟེང་དུ་དགེ་ཚུལ་གྱི་ལྷག་པོ་ལྔ་བསྣན་པས་བཅུར་སོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། འོ་ན་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་ཅེ་ན། དོང་ཙེ་བརྩེགས་པ་ལྟར་རྫས་ཐ་དད་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་དོ།། སྲོག་གཅོད་སྤོང་བ་གསུམ་ནས་ཆང་སྤོང་བ་གསུམ་གྱི་བར་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་སྐྱེ་སྟེ། ལྷག་མ་གར་སོགས་སྤོང་བའང་དེ་དང་འདྲའོ།། འོ་ན་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། གཞིའི་ཁྱད་པར་ལས་ཁྱད་ཡོད་དེ། བསླབ་པའི་གཞི་ཆེས་མང་པོ་དག་ལེན་པར་འདོད་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་རྒྱགས་པ་དང་བག་མེད་པའི་གནས་ཆེན་པོ་མང་པོ་ལས་ལོག་པ་དང་། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞི་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པ་ལས་ལོག་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྤོང་བའི་གཞི་རྣམས་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཁྱད་ཡོད་དོ།། ཞེས་སོགས་དང་། མངོན་པའི་འགྲེལ་བ་རྒྱན་ལས། དགེ་བསྙེན་ལ་སོགས་པའི་སྡོམ་པ་དེ་དག་ཐ་དད་པ་ཡིན་གྱི་སྔ་མ་སྔ་མ་གནས་འགྱུར་བ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའང་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་དང་། མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བའི་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་གཞག་ཐུབ་བསྟན་བྱི་དོར་ལས། གཞན་ལུགས་རྣམས་བཀག་ནས། འཐད་པའི་ཕྱོགས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སྡོམ་པ་སུམ་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་གསུམ་རང་རང་གི་ཐོག་མའི་རྒྱུ་ཚོགས། ཚོགས་པ་རིས་མི་མཐུན་གྱི་ཆོ་ག་རིགས་ཐ་དད་ལས་སྐྱེས་པའི་ཐོབ་ཚུལ་སོ་སོར་ངེས་ཤིང་། དེའི་དབང་གིས་མཐར་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ཡང་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་གནས་སྐབས་སུ་སྡོམ་པ་འོག་མ་བསྲུང་བ་ཡང་གོང་མའི་ཀུན་སློང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྐྱེན་དེ་དང་མ་བྲལ་གྱི་རིང་ལ་འོག་མ་ཡང་གོང་མའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་གྱི། གྲུབ་སྡེ་དབྱེར་མེད་དང་རིགས་རྒྱུན་ཕན་ཚུན་གཅིག་བཀག་ན་ཅིག་ཤོས་ཁེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྣོད་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་དྲི་མ་མེད་པར་ཆུ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་མར་གད་མརྒདལ་སོགས་པ་བཅུག་ན་དེ་སྲིད་དུ་ཆུའི་མདོག་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཁ་དོག་གིས་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་མོད་ཀྱི། ཆུ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་བཀག་ཀྱང་ཅིག་ཤོས་མི་ཁེགས་པ་བཞིན་ནོ།།ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་འོག་མ་གཉིས་མེད་ན་གོང་མའི་ཡན་ལག་མི་ཚང་བའི་སྐྱོན་དང་། གོང་མའི་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ལས་འོག་མ་གཉིས་ཀྱང་ཐོབ་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག་སྟེ། ཐུགས་རིག་གི་དགོངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་གཞིར་བཅས། གཞན་ཡང་སོ་ཐར་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་བསྒྲུབས་ཟིན་ཞིག་ལ་མ་གཏོགས་བྱང་སྡོམ་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་མི་ཚང་བ་ལྟ་བུ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ས་ཐོབ་མ་གཏོགས་ཁྱིམ་པས་ནི།། རྒྱལ་པོའི་བླ་མ་མི་བྱ་སྟེ།། དེ་ལས་ཐོས་པ་ཡོངས་ཤེས་པས།། གང་ཞིག་རྟགས་ཅན་བྱ་བ་ཉིད།། ཅེས་སོགས་ལ་བརྟེན། སོ་ཐར་དགེ་སློང་དང་མི་ལྡན་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉིད་མི་ཚང་བའི་ཤེས་བྱེད་མང་དུ་བྱུང་ཡང་། བདག་གི་བླ་མ་ངེས་པ་དོན་གྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ལས་ཆོག་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་ཏུ། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་འཇོག་མཚམས་ལ་བློ་དམན་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་བཟུང་དཀའ་ནའང་། གཉའ་ནང་བྲག་ཕུག་གི་རྒྱུས་མི་ལ་རས་པའི་དཔེ་བཞིན་ཉན་ཐོས་ལུགས་ལྟར་སོ་ཐར་བླངས་པའི་གདུལ་བྱ་སོ་སྐྱེ་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པ་ནི། ལུགས་སྲོལ་འདི་ལ་ཁ་ཆེའི་བསོད་སྙོམས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་མཁས་པས། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་དང་བི་བྷུ་ཏི་ཙནྡྲས་སྡོམ་གསུམ་རྫས་ཐ་དད་དུ་བཞེད་ཅིང་། བི་བྷུ་ཏི་ཙནྡྲས། མཁྱེན་བརྩེ་དུང་འཕྱུར་དང་ལྡན་ཞིང་།། པཎ་ཆེན་བློ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ལ།། སྡོམ་གསུམ་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ་བླངས།། ཞེས་པཎ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་ལྟར་སྡོམ་གསུམ་རྫས་ཐ་དད་དུ་སྟོན་པའི་འོད་འཕྲེང་མཛད་ཅིང་དེར། དེས་ན་རིགས་འཛིན་གཅིག་པུ་ལ།། སུམ་ལྡན་སྦྱོར་བ་འཐད་མ་ཡིན།། གལ་ཏེ་འཐད་ན་འོག་མ་གཉིས།། ཆོ་ག་མི་དགོས་སྐྱེ་བར་འགྱུར།། སྡོམ་གསུམ་ཆོ་ག་ཐུན་མོང་དུ།། ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་མེད།། རིག་འཛིན་སྡོམ་པ་ཁོ་ན་བས།། སུམ་ལྡན་བསྔགས་པའི་དགོས་པ་ནི།། འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ།། ཡིན་ན་ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་དམན་འགྱུར།། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན། སོ་སྐྱེ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་གསུམ་རྫས་ཐ་དད་དེ། སྡོམ་གསུམ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བ་ལ་སྔ་མ་སྔ་མ་སྐྱེས་ཟིན་རྟེན་དུ་དགོས་པས་སྐྱེ་བའི་དུས་ཐ་དད། སོ་ཐར་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དང་གཞན་གཉིས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར་ཡིན་པས་གནས་དུས་ཐ་དད། སོ་ཐར་ཚེ་འཕོས་པས་གཏོང་ཞིང་ཕྱིས་ཕྱིམ་གཉིས་མི་གཏོང་བས་གཏོང་རྒྱུ་ཐ་དད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དཀོར་ཀུན་དཀྲིས་ཆེན་པོས་ཕྲོགས་ན་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འཇིག་ཀྱང་སོ་ཐར་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པ་དང་། ཀུན་ནས་འཁྲུགས་པས་བུད་མེད་ལ་སྨད་ན་སྔགས་སྡོམ་འཇིག་ཀྱང་སོ་ཐར་ལ་ཕམ་པར་མི་འགྱུར། ཤ་ཆང་བདུད་རྩི་ལྔ་སོགས་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ཞེ་ནས་སྤོང་ན་སྔགས་ཀྱི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་གསུམ་པར་འགྱུར་ཀྱང་། སོ་ཐར་གྱི་དེ་སྤང་བྱ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྱིར་སྡོམ་གསུམ་རྫས་ཐ་དད་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཤར་ཚེ་གཞན་གཉིས་མེད་པ་མིན་ཡང་ཉི་མའི་འོད་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་བག་ལ་ཞ་བ་བཞིན་དུ་སྔགས་སྡོམ་གྱིས་བྱང་སེམས་སོ་ཐར་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང་། དེའི་ཤུགས་ལ་སོ་ཐར་གྱི་ཚིགས་གསུམ་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་སོ་སོར་ཡོད་ཀྱང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཙོ་ཆེ་བས་གཞན་གཉིས་དངོས་སུ་མི་མངོན་ཡང་། སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཆུ་ཆང་འོ་མ་གསུམ་རིམ་གྱིས་བསྲེས་ཚེ་ཆང་གི་དྲི་དང་འོ་མའི་མདོག་སོགས་མངོན་ཆེ་རུང་དེ་ལ་ཆུ་མེད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་ལྟ་བུ་ནས། འོད་འཕྲེང་ལས། དང་པོ་དེ་ནི་ཀུན་གཞི་ལས།། བག་ལ་ཉལ་བའི་ཚུལ་དུ་གནས།། རིག་འཛིན་སྡོམ་པ་ཐོབ་པ་ནས།། འོག་མ་གཉིས་ལ་བག་ལ་ཉལ།། དཔེར་ན་མཁའ་ལ་སྐར་མ་ཤར།། ཅུང་ཟད་སྣང་བར་བྱས་འགྱུར་མོད།། ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བའི་ཚེ།། སྐར་མ་འོད་ཉམས་འཇིག་རྟེན་སྣང་།། རྟ་བདུན་ཚ་ཟེར་བྱུང་བ་ན།། ཟླ་བའི་འོད་ཉམས་འཇིག་རྟེན་གསལ།། ཞེས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྲ་ཞིང་ཕྱི་མ་རགས་པར་གསུངས་པའི་དོན་ལྟར་རྗེ་བླ་མས་ཀྱང་བཞེད། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་ལས་ཀྱང་རྩ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། བླ་མེད་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་ཏུ།། འདུལ་བའི་དབང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་།། དེ་ཉིད་སྡོམ་པ་བསམ་ཡས་པ།། མ་ལུས་ཀུན་འདུས་རྣམ་པར་དག། ཅེས་པའི་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ངོ་བོ་ཚང་ཞིང་གནས་འགྱུར་བ་སྟེ་སོ་ཐར་བྱང་སྡོམ་དེ་གཉིས་སྔགས་སྡོམ་དུ་གནས་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འགྱུར་ཚུལ་ནི། སོ་ཐར་དང་བྱང་སྡོམ་གཉིས་ལ་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་སྣང་ཞེན་གྱི་ལྡོག་ཆ་རེ་ཡོད་པ་དེ་རྩ་བ་ནས་བཏང་ནས་སོ་ཐར་གཞན་གནོད་བཞི་བཅས་ཀྱི་ཆ་དང་། བྱང་སྡོམ་གྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཞུགས་པའི་ལྡོག་ཆ་གཉིས་པོ་དེ་སྔགས་སྡོམ་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་གཞན་དོན་འབད་རྩོལ་མེད་པ་བྱེད་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚང་ཞིང་། རྫས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚུལ་གྱི་སྔགས་སྡོམ་རྫས་སུ་གནས་འགྱུར་བར་བཤད།

X